Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Beleidsmedewerker BOVO Haaglanden
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
20 juli 2018
Eind Datum
19 augustus 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Stafmedewerker
Provincie
Zuid-Holland
Aantal uur per week
0,8 - 1,0
Organisatie
Samenwerkingsverband Zuid Holland West
Aanvang functie
1 september 2018 (of
Website
Plaats
Den Haag

Samenwerkingsverband Zuid Holland West uit Den Haag zoekt een Beleidsmedewerker BOVO Haaglanden per 1 september 2018 (of

Het SWV zoekt per 1 september (of zo snel mogelijk na genoemde datum), een Beleidsmedewerker BOVO Haaglanden (0,8-1,0 fte).
 
 
Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van BOVO Haaglanden. BOVO heeft de opdracht om de overstap voor leerlingen van basisonderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) te organiseren en coördineren met als doel dat elke leerling tijdig op een passende
school voor vo wordt ingeschreven. Daartoe heeft BOVO een uitgebreid programma opgesteld met procedures, een jaaroverzicht, scholing, ondersteuning voor scholen en een ICT-applicatie en monitoring. BOVO valt inhoudelijk onder een eigen bestuurlijk platform,
bestaand uit de schoolbesturen van po en vo.
BOVO heeft een klein team met vijf werknemers: een programmamanager, twee beleidsmedewerkers, een ondersteunend medewerker en een communicatiemedewerker. Afgelopen schooljaar is de BOVO-procedure ingrijpend gewijzigd. In schooljaar 2018-2019 zal de nieuwe aanmeldprocedure
verder worden aangescherpt. In verband met uitbreiding van taken, zal het team vanaf schooljaar 2018-2019 groter worden.
De teamleden werken intensief samen op verschillende terreinen. Dit varieert van ondersteuning aan scholen bij gestelde vragen tot de monitoring van regionale aantallen. Flexibel om kunnen gaan met ontwikkelingen, taken en deadlines behoort tot de dagelijkse
praktijk. Binnen het team heerst een prettige sfeer en ondersteunen collega’s elkaar bij de werkzaamheden. BOVO is gehuisvest bij het SWV Zuid-Holland West (SWVZHW), waar ook de administratie gedaan wordt. Het personeel van BOVO is ook in dienst van het SWVZHW.
De beleidsmedewerker is belast met het coördineren van de wettelijke bepalingen en regionale afspraken binnen de BOVO-procedure. Een groot gedeelte van de taken houdt verband met het schriftelijk voorbereiden van bestuurlijk overleg. Ook onderhoudt de beleidsmedewerker
contacten met partners, zoals de samenwerkingsverbanden po en vo en contacten met medewerkers uit het scholenveld. Nieuwe ontwikkelingen worden, in samenwerking met andere teamleden, door de beleidsmedewerker vormgegeven en geëvalueerd. De beleidsmedewerker
legt hiërarchisch verantwoording af aan de programmamanager van BOVO.
 

Werkzaamheden
De beleidsmedewerker BOVO Haaglanden:

 • geeft uitvoering aan het geformuleerde beleid voor een goede doorstroming van leerlingen uit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs;
 • neemt het initiatief en organiseert mede het overstaptraject van basis- naar voortgezet onderwijs;
 • levert een bijdrage aan de kennisvergroting en -deling binnen het scholenveld po en vo;
 • vervangt bij afwezigheid de programmamanager.

 
Concretisering en uitvoering

De beleidsmedewerker BOVO Haaglanden geeft uitvoering aan het geformuleerde beleid voor een goede doorstroming van leerlingen uit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs:

 • schrijft inhoudelijke stukken voor intern overleg, overleggen met externe partners en bestuursoverleg;
 • ondersteunt de programmamanager op beleidsmatig terrein;
 • stelt een jaarplanning op;
 • levert een bijdrage aan het proces van monitoring en evaluatie en het omzetten van uitkomsten naar nieuwe beleidsvoorstellen;
 • levert een bijdrage aan de versterking van het POVO-netwerk tijdens BOVO-bijeenkomsten;
 • opereert als tweedelijns helpdeskmedewerker op BOVO-inhoudelijk (regelgeving, regionale afspraken, toelatingsbeleid vo en passend onderwijs) en onderwijskundig gebied;
 • kent de belangrijkste onderdelen van de POVO-module en stemt bij verandering van beleid af met de beleidsmedewerker digitale verwerking wat dit betekent voor de techniek.
 • levert een bijdrage aan de adequate plaatsing van uitstromende basisschoolleerlingen in het VO.

 
Neemt het initiatief en organiseert mede het overstaptraject van basis- naar voortgezet onderwijs:

 • doet op grond van praktijkervaringen voorstellen voor verbetering van de procedure;
 • is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde BOVO-procedure;
 • zorgt voor en bewaakt – in samenwerking met de scholen, de samenwerkingsverbanden en de afdeling Leerplicht – een adequate (regionale) overstapprocedure voor alle leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, inclusief geaccordeerde afspraken en
  procedures;
 • signaleert tijdig welke leerlingen geen passende plek dreigen te vinden;
 • draagt zorg voor een ‘warme overdracht’ door intensief contact te onderhouden met de scholen als er vertraging dreigt te ontstaan;
 • organiseert het traject voor het po m.b.t. voorbereiding op de PrO- en LWOO-aanvragen;
 • adviseert scholen op het gebied van relevante wet- en regelgeving.

Levert een bijdrage aan de kennisvergroting en kennisdeling binnen het netwerk:

 • stelt mede op en verzorgt inhoud BOVO-voorlichting voor het po en vo;
 • verzorgt voorlichtings- en informatiematerialen, het BOVO-procedureboek en          jaaroverzicht.
 • organiseert BOVO-verdiepingsmiddagen en casusoverleg;
 • onderhoudt voor deze themamiddagen de nodige contacten met partners en scholenveld;
 • heeft supervisie over organisatie van de jaarlijkse uitwisselingsmarkten (warme overdracht) voor po en vo;
 • signaleert de kennislacunes- en scholingsbehoeften van het veld en vertaalt deze naar een scholingsaanbod.

Vervangt in voorkomende gevallen bij afwezigheid de programmamanager BOVO.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • Verantwoording afleggen aan de programmamanager BOVO.
 • Werkt binnen samenhangende richtlijnen en procedures van BOVO Haaglanden en het SWVZHW.
 • Neemt beslissingen over het opstellen van notities.
 • Neemt beslissingen over de uitvoering van de BOVO-procedure en het jaaroverzicht.

Kennis en vaardigheden

 • Kennis van orthodidactische en onderwijskundige rapportages.
 • Brede kennis van de werkwijze in po en vo bij de overgang van po naar vo.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Uitstekende schrijfvaardigheden.
 • Vaardigheid om beleid te evalueren en nieuw beleid te ontwikkelen.
 • Vaardigheid om beleid uit te werken naar concrete aanpakken en voorstellen voor verschillende bestuurlijke overleggen, zoals het POVO-platform.
 • Vaardigheid om te communiceren op alle niveaus.
 • Vaardigheid om processen te analyseren.
 • Vaardigheid weerstanden te overwinnen, regionaal draagvlak te ontwikkelen voor nieuw beleid en ketenpartners te bewegen tot samenwerking.
 • Netwerkvaardigheden, presentatievaardigheden, motiverende en adviesvaardigheden.
 • Vaardigheid in het opzetten, begeleiden en uitvoeren van projecten.
 • Vaardigheid om zelfstandig overleggen voor te zitten.

 
Contacten

 • Met de directeuren, docenten, IB-ers en intakers van de scholen voor po, SBO, vo en VSO over de procedure van het leerlingentraject.
 • Met ketenpartners en relaties in de regio over nieuw beleid om weerstanden te overwinnen, regionaal draagvlak te verwerven en te bewegen tot samenwerking.
 • Met de programmamanager BOVO om af te stemmen over procedure, bestuurlijk overleg en
 • Met medewerkers BOVO en de medewerkers van het SPPOH en SWVZHW over afstemming van werkzaamheden en plaatsing van leerlingen.
 • Met de POVO-afdelingen van de 4 grote steden en andere regio’s om informatie uit te wisselen.
 • Met onderzoeksbureaus over de testen voor LWOO/PrO-leerlingen.
 • Met bedrijven en personen die door BOVO worden ingehuurd voor bijeenkomsten, om opdrachten te verstrekken en afspraken te maken over prijzen en leveringsvoorwaarden.

Wij bieden jou:
Een zelfstandige en uitdagende functie voor maximaal 40 uur per week (0,8-1,0 fte), een bijzondere werkomgeving met professionele, leuke en betrokken collega’s, een prettige werksfeer en goede begeleiding.  
 
Daarnaast bieden wij ook:

 • Salaris conform cao VO (schaal 11);
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Een jaarcontract met mogelijkheid tot onbepaalde tijd.

 
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.