◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Nieuw voor mbo-instellingen: het samenwerkingscollege en het alleenrecht

Het samenwerkingscollege

Vanaf 1 augustus 2018[1] kunnen twee of meer mbo-instellingen een samenwerkingscollege vormen, waarin zij gezamenlijk één of meer beroepsopleidingen of opleidingen vavo (voortgezet algemeen volwassenonderwijs) verzorgen.[2]

Het samenwerkingscollege is nieuw en hiermee maakt de regering het eenvoudiger voor mbo-instellingen om gezamenlijk onderwijs aan te bieden. Dit betekent niet dat samenwerking in het mbo altijd in de vorm van een samenwerkingscollege georganiseerd dient te worden. Samenwerking tussen instellingen kwam tot voorheen ook al in allerlei vormen voor en deze samenwerkingen hoéven nu niet omgezet te worden in samenwerkingscolleges.

Samenwerking in de vorm van een samenwerkingscollege biedt echter voor betrokken instellingen voordelen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de btw-afdracht, toezicht en registratie van studenten,[3] waardoor het dus zeker kan lonen om bestaande samenwerkingen om te zetten in een samenwerkingscollege.

Het samenwerkingscollege kan ruimte bieden voor verdieping en profilering en creëert voor instellingen de mogelijkheid om zich samen te positioneren als (kennis)partner. Hetopnemen van het samenwerkingscollege in de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: “Web”) (zie hierna) sluit aan bij de in het mbo reeds ingezette beweging naar meer samenwerking op onderdelen tussen bekostigde instellingen die de regering wil ondersteunen en faciliteren.

In de Web is het samenwerkingscollege in artikel 1.1.1, onder aa als volgt gedefinieerd:

“samenwerkingsverband tussen instellingen dat ertoe strekt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid een of meer beroepsopleidingen of opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs te verzorgen, niet zijnde een fusie als bedoeld in artikel 2.1.8”

Om hier verder vorm aan te geven is in hoofdstuk 8 na hoofdstuk 5 een titel toegevoegd: “titel 6, samenwerking tussen uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen”. Hier zijn de rechten en plichten van een samenwerkingscollege vastgelegd. Zo dienen mbo-instellingen in een samenwerkingscollege op grond van artikel 8.6.1 Web een schriftelijke overeenkomst te sluiten, waarbij in ieder geval afspraken zijn gemaakt over de beroepsopleidingen, het soort leerwegen, de leiding van het samenwerkingscollege, de onderwijskundige inrichting, de inzet van personeel en de voorwaarden waaronder een andere mbo-instelling partij kan worden bij het samenwerkingsverband. De besturen van de deelnemende instellingen zijn verplicht om te voorzien in een gelijkluidend onderwijs- en examenreglement (OER) voor het samenwerkingscollege of ten behoeve van de opleidingen die binnen het samenwerkingscollege worden verzorgd.

Alleenrecht

Naast de vorm van het samenwerkingscollege is per 1 augustus 2018 ook het zogenaamde “alleenrecht” in de Web geïntroduceerd.

Het alleenrecht biedt de Minister van OC&W de mogelijkheid om een opleiding aan één instelling toe te wijzen indien de opleiding dreigt te verdwijnen. De instelling krijgt dan als enige het recht om de opleiding aan te bieden (artikel 6.1.1 lid 2 Web).

Instellingen kunnen via het alleenrecht aangespoord worden om de desbetreffende opleiding te blijven aanbieden en daarmee te investeren, omdat de instelling de zekerheid heeft dat een andere instelling de opleiding niet alsnog kan gaan aanbieden. De aantrekkelijkheid kan eventueel worden versterkt met het toekennen van meer bekostiging van overheidswege.[4] Ook indien sprake is van kleine, onrendabele opleidingen met een uniek karakter die onder druk staan doordat zij door meerdere instellingen op verschillende plekken worden verzorgd, kan het alleenrecht een oplossing bieden. De kans is namelijk groot dat anders niet wordt voldaan aan de doelmatigheidszorgplicht van artikel 6.1.3 Web, waardoor de Minister van OC&W op grond van artikel 1.3.1 Web de bekostiging kan ontnemen.

Tot slot

Bent u benieuwd naar wat deze nieuwe vormen voor uw school kunnen betekenen? Wenst u hulp bij het opstellen van de verplichte samenwerkingsovereenkomst bij het aangaan van een samenwerkingscollege? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

Via: http://www.rassersadvocaten.nl

Telefonisch via: 076 5136 136 en vraag naar Mischa Mackaaij.

[1] Besluit van 26 april 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen) (Stb. 2018, nr. 50).
[2] Tweede Kamer 2016/2017, 34 691, nr. 3, p. 1.
[3] Tweede Kamer 2016/2017, 34 691, nr. 3, p. 1.
[4] Tweede Kamer 2016/2017, 34 691, nr. 3, p. 9.

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.