◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Nieuwe oproep Erasmus+ programma: Sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden: de bijdrage op het gebied van onderwijs en opleiding
Nieuwe oproep Erasmus+ programma: Sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden: de bijdrage op het gebied van onderwijs en opleiding
De Europese Commissie heeft een nieuwe Erasmus+ oproep gepubliceerd. Het gaat om de oproep ‘Sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden: de bijdrage op het gebied van onderwijs en opleiding’ binnen Kernactie 3 (EACEA/21/2018). Het budget bedraagt € 10 miljoen. De deadline voor het indienen van aanvragen is 26 februari 2019. De financiële bijdrage van de EU is maximaal 80% van de totale subsidiabele projectkosten, tot ten hoogste € 500.000.
Een aanvraag moet zich richten op één algemene doelstelling en een van de specifieke doelstellingen. Voorstellen die niet op deze doelstellingen gericht zijn, komen niet in aanmerking.
De algemene doelstellingen zijn:

het onder de aandacht brengen en/of uitbreiden van goede praktijken op het gebied van inclusief onderwijs en bevordering van gemeenschappelijke waarden, met name initiatieven daartoe op lokaal niveau. In de context van de onderhavige oproep betekent uitbreiden het reproduceren van goede praktijken op een grotere schaal/het overbrengen van goede praktijken naar een andere context of het invoeren van deze praktijken op een hoger/systemisch niveau;

het ontwikkelen en invoeren van innovatieve methoden en praktijken ter bevordering van inclusief onderwijs en gemeenschappelijke waarden.

De specifieke doelstellingen zijn:

het verbeteren van de verwerving van sociale en burgerlijke competenties, het bevorderen van de kennis van, het inzicht in en het verantwoordelijkheidsgevoel jegens waarden en grondrechten;

het bevorderen van inclusieve opleiding en training, en het bevorderen van de opleiding van kansarme lerenden, onder meer door het ondersteunen van onderwijspersoneel bij het omgaan met diversiteit en het versterken van de verscheidenheid van het onderwijspersoneel;

het bevorderen van kritisch denken en mediageletterdheid onder lerenden, ouders en onderwijspersoneel;

het ondersteunen van de deelname van pas gearriveerde migranten aan onderwijs van goede kwaliteit, onder meer door het beoordelen van de kennis en het valideren van reeds eerder gevolgd onderwijs;

het bevorderen van digitale vaardigheden en competenties van groepen die van de digitale samenleving zijn uitgesloten (onder wie ouderen, migranten en jongeren uit kansarme milieus) via partnerschappen tussen scholen, het bedrijfsleven en de niet-formele sector, waaronder openbare bibliotheken.
In aanmerking komen publieke en particuliere organisaties actief op het vlak van onderwijs, opleiding en jeugdzaken of in andere sociaaleconomische sectoren of organisaties die activiteiten in meerdere sectoren uitvoeren (bijvoorbeeld culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, sportorganisaties, erkenningscentra, kamers van koophandel, vakorganisaties enz.). De activiteiten moeten starten op 1 november 2019, 1 december 2019 of 15 januari 2020. De duur van het project is 24 of 36 maanden.
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren. Erasmus+ bestaat uit drie kernacties (Key Actions, KA): Individuele mobiliteit, Institutionele samenwerking en Beleidsontwikkeling.
Regeling(en):
– Europees subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport 2014 – 2020

 

 

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.