◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
NRO call Quasi-experimenteel onderzoek voor- en vroegschoolse educatie geopend
NRO call Quasi-experimenteel onderzoek voor- en vroegschoolse educatie geopend
Het eerder aangekondigde call Quasi-experimenteel onderzoek voor- en vroegschoolse educatie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is geopend. De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is 20 december 2018. Er is een budget beschikbaar van maximaal € 940.000, waarmee één voorstel wordt gehonoreerd. Het project moet worden uitgevoerd in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2023.
Als gevolg van de effectuering van de wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (ve) in verband met aanscherping van de kwaliteitseisen aan beroepskrachten voorschoolse educatie, worden vanaf 1 januari 2020 hogere eisen gesteld aan de voorschoolse educatie. Gemeenten ontvangen vanaf 2018 stapsgewijs extra middelen om naar deze nieuwe eisen toe te groeien. De maatregel beoogt de kwaliteit van de ve te verhogen door de aanstelling van hoger opgeleid personeel te stimuleren, en daarnaast het aantal uren waarop peuters uit de doelgroepen gebruik kunnen maken van ve te verhogen.

Doel van het onderzoek is vast te stellen of en in hoeverre de urenuitbreiding gevolgen gehad heeft voor leerprestaties en sociale ongelijkheden. De concrete uitwerking van deze onderzoeksdoelstelling is dan ook tweeledig. Ten eerste beoogt het onderzoek vast te stellen of en in hoeverre er een oorzakelijk verband bestaat tussen de urenuitbreiding in de ve en verschillende onderwijsuitkomsten op korte en langere termijn. Ten tweede is het uitdrukkelijk de bedoeling dat het onderzoek leidt tot een beter begrip van de werking van de maatregel.

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, bestaande uit onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 10 januari 2019. Het toegekende project begint bij voorkeur op 1 april 2019, of uiterlijk binnen een maand na de toekenning.
Regeling(en):
– NRO quasi-experimenteel onderzoek voor- en vroegschoolse educatie

 

 

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.