◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Subsidieregeling begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs bekendgemaakt
Subsidieregeling begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs bekendgemaakt
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo bekendgemaakt. De regeling is van 1 januari tot en met 31 maart 2019 geopend. Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor extra ondersteuning voor leerlingen die kenmerken van begaafdheid hebben, en die niet voldoende hebben aan het reguliere onderwijsaanbod. Er is in totaal € 56 miljoen beschikbaar.
Het subsidieplafond wordt verdeeld op basis van het aantal leerlingen dat staat ingeschreven op de scholen binnen een samenwerkingsverband op teldatum 1 oktober 2017. De bijdrage is maximaal 50% van de kosten. De extra ondersteuning mag niet onder de basisondersteuningsvoorzieningen vallen. Onder extra ondersteuning wordt in ieder geval verstaan:

het inzetten van begeleiders met expertise op het gebied van begaafdheid om het zelfregulerend vermogen van leerlingen met kenmerken van begaafdheid te vergroten;

het aanbieden van een ontwikkelomgeving die inspeelt op begaafdheidskenmerken;
het aanbieden van arrangementen voor complexe ondersteuningsbehoeften van leerlingen met kenmerken van begaafdheid;

het aanbieden van voorzieningen om de doorlopende ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid te stimuleren;

het vergroten van de expertise op het gebied van begaafdheid en het faciliteren van de professionele ontwikkeling van betrokken medewerkers;

het versterken van de onderlinge samenwerking tussen scholen in de regio;
het organiseren van initiatieven om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en andere instanties in de eigen regio en omgelegen regio’s te verbeteren; of
het structureel opnemen van complexe vraagstukken over begaafdheid als aandachtsgebied.

Het samenwerkingsverband, dat de aanvraag indient, kan bestaan uit scholen voor primair en voortgezet onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, eventueel aangevuld met andere partijen.

Regeling(en):
– Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.