◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân binnenkort gewijzigd
Om projecten gericht op de stimulering van de Friese economie, recreatie en toerisme te subsidiëren, is sinds een aantal jaren de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân van kracht. Gedeputeerde Staten hebben wijzigingen aangekondigd in de paragrafen Cofinanciering Waddenfonds en Stimuleren samenwerking mkb en mbo.
Vanuit de paragraaf Cofinanciering Waddenfonds kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten die passen binnen het Uitvoeringskader Waddenfonds 2017-2026. In dit uitvoeringskader wordt een onderscheid gemaakt tussen:
Majeure projecten, passend binnen Investeringskader Waddengebied en de hoofddoelen en  uitgangspunten van het Waddenfonds; en
Thematische openstellingen, passend binnen hoofddoelen en uitgangspunten van het Waddenfonds, alsmede de thematische programmering van het Waddenfonds.
Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen moet zijn voldaan aan de doelstellingen van het Waddenfonds. Indien er voor een majeur project geen aanvraag is ingediend bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds moet het project opgenomen zijn in het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied.
Vanuit de paragraaf Stimuleren samenwerking mkb en mbo kunnen projecten van samenwerkingsverbanden worden gestimuleerd die de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt willen verbeteren. De subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten van een project, dat door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gesubsidieerd op basis van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022. Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 januari 2019 tot en met 29 augustus 2019. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 460.000. De subsidie bedraagt:

10% van de subsidiabele kosten, indien er sprake is van cofinanciering door een gemeentelijke of andere provinciale overheid, tot maximaal € 250.000; en

5% van de subsidiabele kosten, indien er geen sprake is van cofinanciering door een gemeentelijke of andere provinciale overheid, tot maximaal € 150.000.
Alle wijzigingen worden binnenkort bekendgemaakt in het Provinciaal blad.
Regeling(en):
– Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân – Stimulering samenwerking mkb en mbo

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.