◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Dashboard baten en lasten onderwijsbesturen

Met dit dashboard maken we een eerste stap in het overzichtelijker presenteren van financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse onderwijsinstellingen die door het ministerie van OCW bekostigd worden. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de inkomsten en uitgaven van besturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Deze informatie is ook per sector (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) beschikbaar. De financiële gegevens kunnen dienen als basis voor het gesprek tussen onder meer besturen, leraren, studenten, ouders en leden van de medezeggenschapsraad.

Klik hier voor het dashboard.

U ziet vooralsnog enkel een uitsplitsing van de baten en de lasten zoals in de jaarverslagen gepresenteerd. Het doel is om in latere fases ook alle andere gegevens van de jaarrekening, zoals bijvoorbeeld reserves, inzichtelijk te maken. Tevens moet het mogelijk worden om meerjarige vergelijkingen te maken.

Gebruik

  • In deze site kunt u zoeken op jaartal (2012-2016), sector (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) of individueel schoolbestuur.
  • U kunt een bestuur vinden via het bestuursnummer, of als u dit niet heeft door de vestigingsgemeente van het bestuur te selecteren, waarna er in het veld ‘Naam bestuur’ een overzicht gegeven wordt van de te selecteren besturen. Uw selectie is steeds zichtbaar in het kader linksboven op de pagina.
  • Het is mogelijk om percentages weer te geven via een keuzeknop.
  • Het is ook mogelijk om voor het primair- en voortgezet onderwijs een uitsplitsing te maken naar de samenwerkingsverbanden.
  • Via de grijze balk met tabs bovenaan de pagina kunt u de verschillende niveaus selecteren waarop de baten en lasten zichtbaar zijn. Ook kunt u een totaaloverzicht selecteren (laatste tab) waarbij alle informatie zichtbaar is in tabelvorm (excel of pdf).

Let op!

  • De gegevens gaan over de jaren 2012 t/m 2016. In het najaar worden de cijfers over het jaar 2017 gepresenteerd.
  • Onderwijsinstellingen leggen verantwoording af op bestuursniveau,  daarom is het niet mogelijk om op schoolniveau te zoeken (het is mogelijk dat er meerdere scholen onder één bestuur vallen).
  • Op deze website wordt alleen de data gepresenteerd. Voor duiding op stelsel- en sectorniveau verwijzen wij naar de Financiële staat van het Onderwijs, die jaarlijks wordt uitgebracht door de Inspectie voor het Onderwijs. Voor duiding op sector- en bestuursniveau verwijzen wij naar de websites van de sectororganisaties en instellingsbesturen en naar de jaarverslagen van de besturen.
  • Het is mogelijk dat in sommige gevallen sprake is van afrondings- en interpretatieverschillen.
  • In het verleden is ervoor gekozen om de jaarrekeninggegevens van besturen die opereren in meerdere sectoren (bijvoorbeeld primair onderwijs en voortgezet onderwijs) toe te rekenen aan de onderwijssector die de grootste component in de jaarrekening heeft. Op dit moment zijn deze besturen dan ook alleen bij deze onderwijssector te vinden. Wanneer een bestuur meerdere soorten onderwijs verstrekt, is dit op de pagina van het bestuur binnen deze website aangegeven.

Meer informatie over de overige gegevens van de jaarrekening vindt u in de open data van DUO. Meer informatie over de financiering van het onderwijs in Nederland vindt u op rijksoverheid.nl.

Klik hier voor een document met de meest gestelde vragen.

Bron: Onderwijsincijfers

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.