◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Aanpak en inzet extra middelen vmbo-techniek bekend
De minister heeft in de Kamerbrief ‘Samen naar een sterk technisch vmbo’ zijn plannen bekend gemaakt voor de in het regeerakkoord beloofde € 100 miljoen voor versterking van het techniekonderwijs op het vmbo. Het kabinet stelt de middelen structureel beschikbaar om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo. Nog deze maand wordt de regeling gepubliceerd die de aanvullende bekostiging voor 2018 en 2019 vaststelt.

Lees de Kamerbrief ‘Samen naar een sterk technisch vmbo’

Vmbo-scholen die leerlingen opleiden in de profielen Produceren, installeren en energie (PIE); Bouwen, wonen en interieur (BWI); en Mobiliteit en transport (M&T) kunnen uiterlijk in september 2018 het eerste geld tegemoet zien. In regionale plannen wordt er samen met andere vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven gewerkt aan de totstandkoming van een duurzaam en innovatief aanbod aan techniekonderwijs. Ook komt er de komende jaren ruim € 9 miljoen beschikbaar voor de verdere professionalisering van beroepsgerichte docenten.

In het plan van aanpak wordt onderscheid gemaakt in een aanloopfase, een transitiefase en een structurele fase.

Aanloopfase (2018 en 2019): planvorming en financiële injectie voor harde techniek

In de aanloopfase krijgen scholen voor elke bovenbouwleerling in de profielen PIE,  BWI en M&T van de beroepsgerichte leerwegen een bedrag om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het gaat om circa € 1500 per leerling in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in 2018 en € 3000 in 2019. Voor leerlingen in de gemengde leerweg gaat het om de helft van deze bedragen. De middelen worden door DUO als aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld.

Ook gaan vmbo-scholen in de aanloopfase – samen met partners in de regio – aan de slag met het opstellen van regionale plannen. Alle scholen met beroepsgericht vmbo ontvangen daarvoor een bedrag. Het gaat om een bedrag van in totaal circa € 50 per bovenbouwleerling in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (alle profielen). Voor leerlingen in de gemengde leerweg gaat het om de helft van dit bedrag. Met dat geld kunnen scholen iemand vrijspelen om de plannen te maken en het benodigde netwerk op te zetten. Scholen dienen uiterlijk 1 november 2018 een vooraanmelding (inclusief beoogde samenwerkingspartners)  te doen en de regionale plannen uiterlijk 1 april 2019 in te dienen. Zij kunnen daarbij voor eventuele vragen en advies een beroep doen op het centrale ondersteuningspunt van de Stichting Platforms Vmbo.

infographic fase 1

Transitiefase (2020-2023): uitvoering van regionale plannen

In deze fase werken scholen aan de uitvoering van hun regionale plannen, waarbij gewerkt wordt aan een duurzaam aanbod van het techniekonderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om de harde techniek, maar bijvoorbeeld ook om het integreren van techniek en technologie in de andere profielen en leerwegen in het vmbo.

Voor de financiering is er per regio een bedrag beschikbaar. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen (bb, kb en gl) in de vijf technische profielen – naast PIE, BWI en M&T,  ook Maritiem en Techniek (MaT )en Media, Vormgeving en ICT (MVI) – en de leerlingen in die profielen in het vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs. De bedragen variëren van 2400 – 4000 per leerling (voor bb en kb, afhankelijk van het profiel). Voor leerlingen in de gl gaat het om de helft van deze bedragen.

In elk plan moet het regionale bedrijfsleven minimaal 10 procent cofinanciering inbrengen, in geld of in natura. Daarnaast is er een budget gereserveerd van maximaal € 2 miljoen voor regio’s die geen of zeer weinig techniekonderwijs hebben.

infographic 2

Structurele fase (2024 en verder): duurzame verankering

In deze fase wordt – op basis van evaluatie – de omslag naar een dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs bestendigd. Het doel daarvan is dat het techniekonderwijs de middelen krijgt om innovatief te blijven en zich kan aanpassen aan de snelle ontwikkelingen in de techniek en de technologie.

infographic fase 3

Steun voor financiële injectie en aanpak

De VO-raad is blij met deze extra financiële injectie van het kabinet. De VO-raad heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op meer middelen voor vmbo techniek omdat vmbo-scholen door onder andere krimp en de hoge kosten die zijn gemoeid met techniekonderwijs, het techniekonderwijs met veel moeite in de lucht kunnen houden.

Ook steunt de VO-raad de gefaseerde en gevarieerde aanpak, met zowel een diepte- als een breedtestrategie, en waarbij vmbo-scholen nadrukkelijk in de lead zijn om samen met regionale partners het techniekonderwijs duurzaam te versterken.

Bron: VO-raad

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.