◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Pilot onderbouwklas pro/vmbo: deelnemers kunnen volgend schooljaar opnieuw starten met klas
Combinaties van pro- en vmbo-scholen die vanaf dit schooljaar deelnemen aan de pilot met een gemengde onderbouwklas pro/vmbo, krijgen de kans om volgend schooljaar opnieuw een dergelijke klas in te richten. Zij kunnen zich hier t/m 30 november 2019 voor aanmelden. Recentelijk is de beleidsregel van de pilot hiertoe aangepast. Daarnaast is de aanmeldprocedure vereenvoudigd wat betreft de benodigde instemming van de medezeggenschapsraad.

Via de pilot kunnen scholen in het praktijkonderwijs samen met vmbo-scholen een gemengde onderbouwklas inrichten voor leerlingen op het grensvlak pro/vmbo. Doel is om leerlingen bij wie aan de start van hun middelbare schoolcarrière nog niet duidelijk is of ze beter op hun plek zijn op het pro of vmbo, maatwerk en kansen te bieden.

Dit schooljaar gaan 29 combinaties van pro- en vmbo-scholen van start met een dergelijke gemengde onderbouwklas. In deze klassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo en worden leerlingen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Zij kunnen onder meer lessen volgen op een vmbo-locatie (maximaal 500 klokuren per jaar) en lessen volgen met vmbo-leerlingen. Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het vmbo. De andere leerlingen blijven op het praktijkonderwijs.

Om te testen of met de pilot daadwerkelijk de beoogde doelen worden bereikt, is het van belang om de pilot over meerdere jaren uit te voeren. Daarom is nu mogelijk gemaakt dat de al aangewezen scholencombinaties nogmaals – in het schooljaar 2020/2021 – een pro/vbo-onderbouwklas kunnen starten. Scholen kunnen hun aanvraag om opnieuw te starten met een pro/vbo-onderbouwklas indienen tot en met 30 november 2019. Vervolgens wordt op uiterlijk 1 februari 2020 een besluit genomen of scholen opnieuw mogen deelnemen.

Wijziging rond instemming medezeggenschap

Naast bovenstaande wijziging van de beleidsregel, is ook de aanmeldprocedure vereenvoudigd. Eerder gold dat bij een aanvraag een schriftelijk bewijs van instemming van de medezeggenschapsraad van de pro- en vmbo-school en het samenwerkingsverband moest worden toegevoegd. Dit bleek voor veel scholencombinaties lastig te realiseren. Daarom wordt de scholen voortaan enkel gevraagd om schriftelijk bewijs aan te leveren dat de medezeggenschapsraad of de ondernemingsraad is gevraagd om advies met betrekking tot de pro/vbo-onderbouwklas. Het samenwerkingsverband moet nog wel schriftelijk goedkeuring verlenen.

Bron: VO-raad

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.