◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Geen extra geld voor aanpak werkdruk en lerarentekort
In de begroting van het ministerie van OCW voor 2020 zijn geen extra onderwijsinvesteringen opgenomen voor het tegengaan van hoge werkdruk en het lerarentekort. Voor de zomer deed de VO-raad, samen met de PO-Raad en vakbonden, een dringende oproep aan het kabinet om hierin te investeren.

Krimpinvestering van 10 miljoen

Er komt wel 10 miljoen euro incidenteel beschikbaar voor individuele maatwerkoplossingen voor scholen in krimpgebieden. De VO-raad pleit hier al langer voor. De regeling en de criteria moeten nog worden ingevuld

Investeringsfonds voor specifieke projecten

Het kabinet komt begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds. Het doel van dit fonds is specifieke projecten mogelijk te maken in de sfeer van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, aldus de Rijksbegroting. De VO-raad pleit ervoor om een deel van dit fonds te investeren in een kwaliteitsimpuls, waaronder verduurzaming van schoolgebouwen en een goede digitale infrastructuur voor het funderend onderwijs.

Jeugdzorg

Via de begroting van Binnenlandse zaken (via het Gemeentefonds) komt 300 miljoen beschikbaar voor knelpunten in de jeugdzorg. Onduidelijk is nog hoe de concrete invulling van deze maatregel eruit gaat zien.

Raming aantal leerlingen

Opvallend is dat de raming voor het aantal leerlingen in het vo is verlaagd. De afgelopen jaren was de raming voor het voortgezet onderwijs juist verhoogd. OCW verwacht dus dat het aantal leerlingen in het vo, net als in het po, zal gaan dalen. Dat betekent dat de meerjarenbudgetten als gevolg daarvan worden verlaagd.

grafiek prognose
Bron: VO-raad

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.