◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Subsidie voor regionale aanpak lerarentekort begin volgend jaar beschikbaar
Zoals eerder aangekondigd komt meerjarige subsidie beschikbaar voor schoolbesturen (po en vo) om samen met regionale partners het lerarentekort aan te pakken. Inmiddels is de subsidieregeling voor 2019 gepubliceerd en is bekend geworden dat de subsidie vanaf 15 januari 2019 kan worden aangevraagd. Schoolbesturen kunnen alvast aan de slag met de voorbereidingen.

Met de subsidieregeling kunnen schoolbesturen samen met collega-besturen, lerarenopleidingen en andere partners in de regio een plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren om het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken en samenwerking opzetten of versterken op dit vlak. De regeling is opgesteld door OCW – mede op aandringen van en met een bijdrage van de VO-raad – om zo het grote probleem van het lerarentekort te helpen terugdringen. Omdat de uitdagingen en kansen rond het lerarentekort per regio verschillen, is gekozen voor een regionale aanpak. De subsidieregeling biedt ook de ruimte om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande regionale initiatieven.

Nu de subsidieregeling is gepubliceerd, kunnen schoolbesturen aan de slag met de voorbereidingen voor het aanvragen van subsidie, en bijvoorbeeld alvast regionale partners opzoeken om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Subsidiebedragen:

  • De subsidie voor een plan van aanpak in het po of vo bedraagt maximaal 250.000 euro per regio. Als bij het vo ook het mbo deelneemt, is er maximaal 75.000 euro extra subsidie mogelijk.
  • Voor sectoroverstijgende aanvragen van het po en vo samen is maximaal 500.000 euro per regio beschikbaar, met opnieuw de mogelijkheid van een extra subsidie van maximaal 75.000 euro als het mbo deelneemt.

Voor 2019 is in totaal 9 miljoen euro subsidie beschikbaar: 4,5 miljoen euro voor het po en 4,5 miljoen euro voor het vo en mbo. De middelen komen voor meerdere jaren beschikbaar. Voorwaarde voor toekenning van subsidie is dat er sprake is van cofinanciering.

Aanvragen en meer informatie

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten de deelnemende partners in de regio een plan van aanpak en bijbehorende begroting insturen. Aanvragen kan vanaf 15 januari t/m 31 augustus 2019 via de website dus-i.nl. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en toegekend.

Zie voor meer informatie ook de factsheet over de subsidieregeling en de website van Voion.

Ondersteuning Voion

Voor ondersteuning rond deze regeling kunnen schoolbesturen terecht bij Voion. Zo kunnen de regioadviseurs van Voion besturen ondersteunen en desgewenst begeleiden met de subsidieaanvraag. Ook bij vragen over de regeling of voor advies bij het opstellen van het plan van aanpak kunt u contact opnemen met één van de regioadviseurs of bellen via 070-3 765 756.

Voion beschikt daarnaast over arbeidsmarktgegevens en kennis van eerdere projecten in de aanpak van het lerarentekort.

Overlegtafel: op landelijk niveau belemmeringen wegnemen en kennis delen

Op landelijk niveau is een overlegtafel ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen, lerarenopleidingen en het onderwijspersoneel. Ook de VO-raad neemt deel. Deze tafel zal de ontwikkelingen rond de regionale aanpakken die voortkomen uit de subsidieregeling 2019 monitoren. Uit de activiteiten en ervaringen in 2019 kunnen belangrijke lessen worden getrokken, die op landelijk en regionaal niveau gebruikt kunnen worden voor een structurele aanpak van het lerarentekort. Zo wil de tafel in kaart brengen tegen welke knelpunten nog wordt aangelopen in de regio’s, en deze knelpunten op landelijk niveau zoveel mogelijk wegnemen. Ook worden succesaanpakken breed gedeeld.

De VO-raad vindt het verder van groot belang dat op basis van de lessen die worden getrokken uit de activiteiten en ervaringen in 2019, kwaliteitscriteria worden opgesteld voor het vervolg van de regeling.

Bron: VO-raad

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.