◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Wetsvoorstel afschaffen fusietoets

In het regeerakkoord is afgesproken om de fusietoets in het basisonderwijs af te schaffen en in het voortgezet onderwijs in geval van krimp. Op 20 april 2018 heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd  deze opdracht uit het regeerakkoord breder te interpreteren en de fusietoets af te schaffen in het primair én in het voortgezet onderwijs. Dit met de grote leerlingendaling in het voortgezet onderwijs indachtig. Het kabinet wil schoolbesturen de ruimte geven om vorm te geven aan samenwerking.

Fusie-effectrapportage
Het Wetsvoorstel afschaffen fusietoets in het funderend onderwijs is op 4 december 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de afschaffing van de fusietoets in het primair en voorgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit maakt het gemakkelijker voor scholen en schoolbesturen om te fuseren. Wel blijft vereist dat de betrokkenen een fusie-effectrapportage opstellen, waarin zij onder andere het doel en de verwachte effecten van de fusie vastleggen. Bij deze fusie-effectrapportage moet ook een advies van de betrokken gemeente(n) zitten. Andere voorwaarde voor fusie is de instemming van de betrokken medezeggenschap.

Institutionele fusie in het VO
Ook wordt in het wetsvoorstel geregeld dat scholen bij een institutionele fusie in het voortgezet onderwijs − wanneer het vereiste percentage overlap in voedingsgebieden niet gehaald wordt − institutioneel kunnen fuseren als de vestigingen van de betrokken scholen in aangrenzende gemeenten of dezelfde gemeente liggen. Een uitzondering op deze bepalingen wordt gemaakt voor de zogenoemde uitzonderingsscholen (dit zijn bijvoorbeeld de scholen op de Waddeneilanden).

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie

Twitter

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.