Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Facilitair projectmedewerker
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
31 augustus 2020
Eind Datum
30 september 2020
Functie naam
Facilitair medewerker
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8 fte
Provincie
gelderland
Plaats
Culemborg
Aanvang functie
per direct
Loon indicatie
schaal 7-8 volgens cao-VO
Organisatie
O.R.S. Lek en Linge
Website

Per direct zijn wij op zoek naar een facilitair projectmedewerker 0,8 fte

Werk jij nauwkeurig en vind jij het leuk om je in te bijten in diverse facilitaire projecten dan is deze tijdelijke job misschien iets voor jou (de komende 1-2 jaar).
 
Wat ga jij doen:
Onder begeleiding van het hoofd facilitaire zaken ga je de volgende projecten uitvoeren voor zes locaties (in Culemborg en Geldermalsen) van O.R.S. Lek en Linge: 
 
Professionaliseren van het facilitaire contract- en leveranciersmanagement
Leveranciers- en contractmanagement is cruciaal voor het verbeteren en borgen van kwaliteit, tevredenheid en het beheersen van de kosten. Hierbij maken wij onderscheid tussen contractmanagement en leveranciersmanagement.
 
Voor het deel contractmanagement breng jij met een gestructureerde aanpak in kaart welke contracten wij hebben. Deze digitaliseer jij in een overzichtelijke structuur volgens de NEN 2748. Contracten die niet meer relevant zijn, archiveer jij of vernietig jij.
Nadat jij alle contracten in kaart hebt gebracht en gestructureerd ga jij samen met het hoofd facilitaire zaken en de facilitaire coördinatoren in gesprek over de benutting van en ervaringen met de contractleverancier. Door middel van deze gesprekken breng
jij klachten, afwijkingen en risico’s in kaart en formuleer jij deze in een rapport. Op basis van deze rapporten ga jij samen met het hoofd facilitaire zaken en/of de facilitaire coördinatoren in gesprek met de leveranciers. Tijdens deze gesprekken zullen
wij streven naar een prettige relatie met de leverancier, de maximale benutting van de contracten tegen minimale kosten.
 
Voor het deel leveranciersmanagement ben jij nauw betrokken bij een aantal aanbestedingstrajecten waarvan zeer waarschijnlijk één Europese aanbesteding.
Jij regelt gestructureerde leveranciersrelatiegesprekken en onderzoekt verbeterkansen voor onze facilitaire financiële processen samen met het hoofd facilitaire zaken en het hoofd financiële zaken.
Ook help jij mee bij het in kaart brengen van onze lokale partners. O.R.S Lek en Linge werkt graag mee aan Kooplokaal Culemborg & Kooplokaal West-Betuwe (een lokaal ondernemers initiatief waarmee wij de lokale ondernemingen in Culemborg en West-Betuwe een steuntje
in de rug gunnen). Jij brengt in kaart welke zaken wij nu lokaal inkopen en kunnen gaan kopen en komt met concrete voorstellen.
 
Professionalisering gebouwenarchief
Een goed up-to-date digitaal archiveringssysteem voor alle zaken die op, aan, of in onze panden staan is essentieel om risico’s te beheersen en mijden. Per gebouw draag jij ervoor zorg dat alle gebouweninformatie digitaal beschikbaar wordt. Hierbij kun je denken
aan gebouw-, terrein, brand- en vluchtweg plattegronden, E-, B-, W-, tekeningen, ruimtestaten, gevelaanzicht- en doorsnede tekeningen etc. Ook zorg jij ervoor dat alles met betrekking tot verbouwingen, vergunningen, subsidies, installaties en inventaris, ruimtegegevens,
verhuuroverzichten etc. digitaal gestructureerd wordt gedocumenteerd volgens de NEN 2748. Daar waar zaken nog niet compleet zijn beoordeel jij samen met het hoofd facilitaire zaken welke acties ondernomen moeten worden.
 
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Door middel van het uitvoeren van een RI&E, onderzoeken wij alle punten op het gebied van veiligheid en gezondheid. De Arbowet verplicht ons deze inventarisatie uit te voeren.
De RI&E voeren wij uit met behulp van een tool van Voion en samen met onze preventiemedewerkers en het hoofd P&O. Indien wenselijk volg jij hiervoor een korte training bij Voion. Om de tool te vullen met de juiste gegevens zet je vragenlijsten uit en voer je
samen met het hoofd facilitaire zaken interviews met medewerkers. Op basis van de door jou ingevoerde data uit vragenlijsten en interviews kom je tot aanbevelingen, adviezen en acties. Waar mogelijk help jij bij het oppakken van de aanbevelingen, adviezen
en acties en het creëren van een nog veiligere en gezondere werkomgeving voor de medewerkers.  
 
Energiebesparende maatregelen/ duurzaamheid, frisse scholen
Afgelopen jaren is er al veel geïnventariseerd op het gebied van energiebesparende maatregelen/ duurzaamheid en “frisse scholen”. Begin schooljaar 2020-2021 verwachten wij voor al onze schoolgebouwen adviesrapporten te ontvangen met betrekking tot de te nemen
verbetermaatregelen. Op basis van deze rapporten komen wij tot een uitvoeringsplanning in samenwerking met de organisatie die de rapporten heeft opgesteld, de meerjaren onderhoudsplan begeleidende organisatie, de gemeente en de Omgevingsdienst Rivierenland.
Jij zorgt er samen met het hoofd facilitaire zaken voor dat deze uitvoeringsplanning ook op de juiste manier wordt verwerkt in het MJOP.
 
Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
Om meer grip te krijgen op de facilitaire begroting is het van essentieel belang dat wij nauwkeuriger gaan werken met een MJOP. Een MJOP is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Dit MJOP rapport
zal opgesteld worden door een externe organisatie die jij gaat voorzien van de benodigde gegevens in samenwerking met het hoofd facilitaire zaken, facilitaire coördinatoren en de technische dienstmedewerker. Op het moment dat het MJOP-rapport er is, duik jij
er samen met de andere betrokkenen diep in en vertalen wij dit plan naar concrete acties voor dit schooljaar en de komende schooljaren. Voor de acties die gepland staan voor dit schooljaar ondersteun jij bij het uitvragen van offertes en het voeren van verkennende
en begeleidende gesprekken en het gunnen van de werkzaamheden.
 
BHV- en Crisismanagement plannen
Voor iedere locatie in Culemborg hebben wij een BHV-plan. In dit plan staan de belangrijkste zaken rondom de BHV-organisatie beschreven. Deze plannen moeten jaarlijks up-to-date gemaakt worden. Jij gaat deze plannen up-to date maken en verspreiden onder de
BHV/EHBO- leden en de locatiedirecteuren.
Voor crisismanagement is er geen actueel locatie-overstijgend plan. Onder crisismanagement verstaan we het geval dat er een acute en onverwachte of onafwendbare situatie met grote en ingrijpende gevolgen ontstaat (bijvoorbeeld het imago en/of voortbestaan van
de school wordt bedreigd of de veiligheid van het personeel, de leerlingen, de omwonenden en/of de omgeving wordt in gevaar gebracht). Voor al dit soort gevallen dient er een crisismanagement plan opgesteld te worden waarin een organisatorische beschrijving
van de crisisorganisatie met taken, rollen en bevoegdheden en operationele werkwijze worden opgenomen. Jij gaat samen met alle betrokkenen en het hoofd facilitaire zaken dit plan opstellen.
 
Overige
Gaandeweg zal beoordeeld worden of het op basis van jouw kwaliteiten en beschikbare uren mogelijk is nog meer administratieve taken aan jou toe te bedelen.
 
Salaris                  schaal 7 of 8 afhankelijk van kennis en/of ervaring
Uren                     28-32 uur per week
Standplaats       Hoofdzakelijk in Culemborg maar je gaat ook regelmatig naar Geldermalsen
 

 
Procedure
Termijn uiteindelijk reageren voor maandag 7 september 12.00 uur met motivatiebrief en cv.
 
Bij interne sollicitanten proberen we na afloop van de periode de medewerker terug te laten keren in de oude functie.
 
Start 1 oktober 2020 of eerder indien mogelijk.
 
Acquisitie voor deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 
 
 
 

Wij bieden:

 • Een functie in een dynamische schoolomgeving en een prettige werksfeer;
 • Beloning conform salarisschaal 7 of 8 van de cao voor het voortgezet onderwijs, afhankelijk van kennis en/of ervaring
 • een project van 1 tot 2 jaar. 

En verder:

 • Een open, collegiale schoolcultuur met korte, snelle communicatielijnen.
 • Een school die verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stimuleert en daarin investeert.
 • Een school die investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers.
 • Een school waarin veel mogelijk is binnen de strategische visie.
 • Een school met een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijke schooleigen arbeidsvoorwaarden en een functiebouwwerk dat de loopbaanontwikkeling op basis van kwaliteiten stimuleert).
 • Een rookvrije school.

Openbare Regionale Schoolgemeenschap Lek en Linge is een brede schoolgemeenschap met vier locaties in Culemborg en een vestiging in Geldermalsen. Vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen heeft  twee gebouwen.

Naast alle leerwegen in het vmbo (met leerwegondersteuning), havo en vwo biedt de school een tweetalige leerroute aan in vmbo-t, havo en vwo. Voorts heeft de school sinds 1-8-2016 een vrijeschoolleerroute.

Lek en Linge heeft voor al haar locaties en vestigingen lovende beoordelingen van de inspectie ontvangen. Het vwo-onderwijs in Culemborg heeft zelfs het predicaat "Excellent" gekregen voor de periode 2019-2021.Ook vestiging de Lingeborgh heeft voor de periode 2016-2018 het predicaat Excellente School ontvangen.

In Culemborg staan het brugklasgebouw met 400 leerlingen, het vmbo-gebouw geschikt voor 600 leerlingen, het havo-gebouw voor 500 leerlingen en ten slotte het vwo-gebouw met een capaciteit van circa 1000 leerlingen. Bij elkaar zitten er ruim 2500 leerlingen op de vier in elkaars nabijheid gelegen locaties die ieder hun eigen bij de locatie passende locatiecultuur kennen.

Vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen met vmbo en onderbouw havo/vwo heeft circa 1250 leerlingen. Die zitten vanaf mei 2017 in een brugklasgebouw en een gebouw voor klas 2 t/m 4.

Lek en Linge is daarmee een grote school met veel mogelijkheden, kleinschalig georganiseerd in een menselijke maat.

De school heeft fors geïnvesteerd in een krachtige leeromgeving. Alle klaslokalen zijn toegerust met een computer, beamer en smartboard. Daarnaast zijn er moderne studiecentra op iedere locatie en docentenwerkkamers. De school heeft een elektronische leeromgeving die de komende jaren steeds meer inhoud zal krijgen en intensiever gebruikt zal worden. Lek en Linge wil de kansen van – onderwijskundig effectief – ICT-ondersteund onderwijs aangrijpen om een impuls te geven aan eigentijds leren dat aansluit bij de moderne levensstijl van jongeren en naar de vraag aan anywhere, anytime, anyhow onderwijs.

Lek en Linge is sinds 2010 officieel een opleidingsschool met Keurmerk en universitaire opleidingsschool. Dat betekent dat Lek en Linge voldoet aan alle kwaliteitseisen op het gebied van innoveren, opleiden en professionaliseren. De school biedt een prettig leerklimaat voor studenten en voor medewerkers. Lek en Linge werkt intensief samen met de lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht (het COLUU) en de Hogeschool Utrecht (Archimedes).Lek en Linge participeert in het project Samen Opleiden. Dit project bestaat eruit dat het COLUU met een zestal scholen nauw samenwerkt op het gebied van opleiden, onderzoeken en ontwikkelen.

Lek en Linge kiest er bewust voor om als school met een flinke omvang de zaken voor leerlingen en medewerkers kleinschalig te organiseren. Binnen de vier locaties in Culemborg en de vestiging in Geldermalsen werkt de school met onderwijsteams (circa 12 tot 15 docenten onder leiding van een teamleider). De brugklaslocatie kent twee teams: een vmbo/havo-team en eeneen havo/vwo-team.De vmbo-locatie heeft twee teams: een team voor het lwoo (klas 1 en 2) en vmbo-bkt en een team voor vmbo-t/g. Op de havo-locatie zijn vier teams: een team klas 2/3 en Vrijeschoolleerroute, twee bovenbouw-teams en een team voor tweetalig havo. De vwo-locatie kent vijf teams: een vwo-team klas 2/3, een tvwo-team klas 1/2/3 en drie bovenbouw-teams. De vestiging de Lingeborgh tenslotte heeft vier teams: een team voor de brugklassers, een team voor vmbo-bl, een team voor vmbo-kl en een team voor vmbo gl/tl en onderbouw havo/vwo.

Iedere docent is lid van een onderwijsteam. Daarnaast is iedere docent lid van een vaksectie.

Profiel van O.R.S. Lek en Linge:

 • Lek en Linge is een openbare schoolgemeenschap en staat bekend als een ondernemende school met een innovatief profiel en een warm pedagogisch klimaat.
 • Lek en Linge heeft de ambitie om bovengemiddeld goed onderwijs te geven aan haar leerlingen en heeft medewerkers die die ambitie dag in dag uit realiseren.
 • De school werkt met een 70-minutenrooster ter realisering van een krachtige leeromgeving en een goede begeleiding.
 • Lek en Linge is zowel opleidingsschool met Keurmerk als universitaire opleidingsschool.

Wat wij bieden:

 • Een school waar kwaliteit ertoe doet.
 • Een open, collegiale schoolcultuur met korte, snelle communicatielijnen.
 • Een school die verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stimuleert en daarin investeert bijvoorbeeld door een ruim aanbod van interne trainingen en een eigen leergang Onderwijskundig en Moreel Leiderschap voor ervaren docenten.
 • Een school die investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers.
 • Een school met een prettig leerklimaat voor leerlingen, medewerkers en stagiaires.
 • Een school waarin veel mogelijk is binnen de strategische visie van de school.
 • Een school met een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijke schooleigen arbeidsvoorwaarden en een functiebouwwerk dat de loopbaanontwikkeling op basis van kwaliteiten stimuleert).
 • Een rookvrije school voor leerlingen en medewerkers.

Het profiel voor docenten op Lek en Linge:

 • Je herkent je in het profiel en de onderwijskundige visie van de school.
 • Je docentschap doet ertoe. Je hebt een inspirerende, ruimtegevende en grenzenstellende doceerstijl die leidt tot goede leerresultaten in een plezierige sfeer.
 • Je hebt een open, collegiale en flexibele instelling en bent in staat om in teamverband samen te werken.
 • Je vakmatige beheersing is goed en je wilt je zowel op vakinhoudelijk, als op vakoverstijgend en op begeleidingsgebied verder ontwikkelen.
 • Je wilt de kansen benutten van een krachtige ICT-leeromgeving (computer, beamer, smartboard in elk lokaal).
 • Je wilt een rol spelen in de begeleiding van leerlingen, als mentor en/of anderszins.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.