Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Zorgcoördinator
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
14 juni 2019
Eind Datum
31 juli 2019
Functie naam
Zorgcoordinator
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8 tot 1,0 fte
Provincie
utrecht
Plaats
Mijdrecht
Aanvang functie
met ingang nieuw schooljaar
Loon indicatie
CAO-VO
Organisatie
VeenLanden College
Website

Met ingang van schooljaar 2019-2020

Wij zoeken een enthousiaste, oplossingsgerichte en communicatieve zorgcoördinator. Wij vinden het belangrijk dat onze  zorgcoördinator affiniteit heeft met leerlingen uit de onderbouw van de mavo, havo en atheneum. De zorgcoördinator signaleert de ondersteuningsbehoeften
van leerlingen, lesgroepen en docenten en geeft richting aan de zorg. Daarbij is hij/zij een teamspeler en weet mensen mee te krijgen. De werkzaamheden vinden plaats op onze locaties in Vinkeveen en Mijdrecht.

Visie op zorg: 
Het VeenLanden College heeft als primaire taak het leveren van passend onderwijs. School is bovenal een leergemeenschap. Het is onze taak om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomstig functioneren in de maatschappij.

 
De zorgcoördinator verricht de werkzaamheden zelfstandig en is verantwoording schuldig aan de directie. De zorgcoördinator houdt beleidsontwikkelingen bij en doet -gevraagd en ongevraagd- beleidsvoorstellen aan de directie als het gaat om leerlingenbegeleiding
en passend onderwijs.
De nieuw te benoemen zorgcoördinator en de huidige zorgcoördinator werken nauw samen en verdelen de taken.
 
Uitgangspunt is dat de vakdocent of de mentor altijd de eerstverantwoordelijke is voor begeleiding van het leerproces van de leerling en daarbinnen het bieden van zorg aan die leerling.
 
Kerntaken:

 1. Coördineren van de zorg.
 2. Coachen, begeleiden en adviseren van docenten, mentoren en overige leerlingbegeleiders in de aanpak van de zorgleerlingen.
 3. Adviseren aan directie.
 4. Levert een bijdrage aan de regionale afstemming en ontwikkeling van het zorgbeleid (Samenwerkingsverband RUW, gemeentes).

Taken:
Coördineren van de zorg 
Extern:

 • Onderhouden van contacten binnen het samenwerkingsverband en afstemmen van het zorgaanbod.
 • Aanvragen van onderwijsarrangementen.
 • Onderhouden van contacten met externe zorgverleners.
 • Uitvoering geven aan de protocollen rondom zorg.

Intern:

 • Aansturen en adviseren van de medewerkers die betrokken zijn bij de leerlingenzorg (teamleiders & trajectbegeleiders).
 • Coördineren van leerlingenbesprekingen met interne en externe medewerkers.
 • Opstellen van handelingsplannen (OOP).
 • Houden van intakegesprekken daar waar het zorgleerlingen betreft (o.a. werving en selectie).
 • Initiëren van diverse testen (uitvoeren, communiceren, analyseren en evalueren).
 • Communiceren van de interne zorgstructuur, zowel intern als extern.

Coachen

 • Coachen van individuele docenten of groepen docenten ten aanzien van het omgaan met leerlingen die zorg nodig hebben in het kader van passend onderwijs.  
 • Advisering ten aanzien van deskundigheidsbevordering en geven van deskundigheidsbevordering.
 • Het ontwikkelen en samenstellen van materiaal voor vakdocenten en mentoren in het kader van de leerlingenzorg in het geheel van de schoolactiviteiten;

Adviseren aan de directie

 • Adviseren van de directie en schoolleiding betreffende de ontwikkeling van de leerlingenzorg als onderdeel van het schoolbeleid.

Levert een actieve bijdrage aan de regionale afstemming en ontwikkeling van het zorgbeleid.

 • Ontwikkelt en vertaalt, vanuit landelijke en regionale ontwikkelingen en onderwijs wet- en regelgeving, het zorgplan voor de instelling en initieert, coördineert en begeleidt werkzaamheden van docenten en mentoren op het terrein van leerlingenzorg door:

Competenties:

 • Gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied.
 • Kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en deze methodieken kunnen toepassen.
 • Kennis van en inzicht in bestaande onderwijs- en leerlingenzorgsystemen binnen de school.
 • Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling.
 • Vaardigheid in het analyseren van vraagstukken die betrekking hebben op leerlingbegeleiding en het zoeken naar passende oplossingen.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Flexibele instelling

Contacten:

 • Met de schoolleiding.
 • Met docenten/mentoren, trajectbegeleiders en overige functionarissen.
 • Met externe organisaties op het gebied van leerlingenzorg.
 • Met leerlingen en ouders/verzorgers.

Faciliteiten:

 • 0.8 – 1,0 fte.
 • Een werkruimte op beide locaties.
 • WIj hebben een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en besteden veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.

Welkom op het VeenLanden College
voor mavo | havo | atheneum

Ons doel is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Omdat de wereld aan veel verandering onderhevig is, mag een  leerling van ons verwachten dat wij ons onderwijs tegen het licht blijven houden en we niet stil blijven staan. Zo zorgen wij ervoor dat leerlingen veel kansen krijgen om aan een succesvolle toekomst te werken en dat hun talenten en vaardigheden op onze school een plaats hebben. Dat leerlingen daarbij zichzelf kunnen blijven, geeft de beste garantie voor een prettige schooltijd.
Wij zijn daarom een school waar talentontwikkeling voorop staat.

Of het nu om ondernemen, sport, moderne vreemde talen, cultuur en expressie of wetenschap gaat, wij hebben een breed onderwijsprogramma dat tegemoet komt aan allerlei talenten en interesses van leerlingen. Met de mogelijkheid dat talent op school te ontwikkelen, leren zij belangrijke vaardigheden voor de toekomst.

De digitale lesmethoden maken het mogelijk om meer onderwijs op maat te bieden. Op locatie Mijdrecht is gekozen voor een combinatie van boeken en digitale lesmethoden. Op onze locatie in Vinkeveen is het gepersonaliseerde onderwijs (GO) overwegend digitaal. De GO-leerling werkt met persoonlijke doelen en leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Wekelijks bespreekt de leerling doelen, resultaten en planning met een persoonlijke coach.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.